Decizii

Potrivit prevederilor art. 18 din Statutul S.C. OIL TERMINAL S.A., astfel cum a fost acesta modificat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr. 3 din data de 05.03.2007, pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului.

Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului doar de către alți membri ai consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.