Raport Semestrul I 2012

Acest fisier cuprinde Raportul aferent semestrului I al exercitiului financiar 2012!

 

 

Raportul S.C. OIL TERMINAL S.A. aferent semestrului I 2012 cuprinde:

● Situația activelor, datoriilor și capitalurior prorpii la 30.06.2012 – formular F10,

● Contul de profit și pierdere întocmit conform reglementrilor aplicabile pentru  semestrul  I 2012 – formular F 20,

● Date informative – formular F 30,

● Situația modificrilor capitalului propriu la 30.06.2012,

● Situația fluxului de numerar la 30.06.2012,

● Notele explicative la situațiile financiare aferente semestrului I 2012,

● Raportul administratorilor aferent semestrului I 2012,

● Declarația persoanei responsabile din cadrul emitentului,

● Raportul auditorului financiar aferent semestrului I 2012.

 

Download: