Raport Semestrul I 2011

 

Raportul S.C. OIL TERMINAL S.A. aferent semestrului I 2011 cuprinde:

 

● Situația activelor, datoriilor și capitalurlor prorpii la 30.06.2011 – formular F10,

● Contul de profit și pierdere întocmit conform reglementrilor aplicabile pentru  semestrul  I 2011 – formular F 20,

● Date informative – formular F 30,

● Situația modificrilor capitalului propriu la 30.06.2011,

● Situația fluxului de numerar la 30.06.2011,

● Notele explicative la situațiile financiare aferente semestrului I 2011,

● Fișierele unitate.txt și data.txt,

● Raportul administratorilor aferent semestrului I 2011,

● Declarația persoanei responsabile din cadrul emitentului,

● Raportul auditorului financiar aferent semestrului I 2011.

Download: