dividende pentru 2012

 

 

Prin Hotararea 2/25.04.2006 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor se aproba repartizarea profitului net contabil în exerciþiul financiar aferent anului 2012, în valoare de 583.898 lei respectiv:

-       Rezerva legala: 0 lei

-       Participarea salariatilor la profit: 43.793 lei

-       Dividende: 496.313 lei

-       Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare: 43.792 lei

 

Prin Hotararea 3/25.04.2013 se aprobã efectuarea plãții dividendelor cãtre acþionarii societãþii, în conformitate cu art. 238, alin.2 din Legea 297/2004 coroborat cu prevederile art.1 alin.3 din Ordonanta  64/2001 privind repartizarea profitului la societãþile naþionale, companiile naþionale ºi societãþile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, aprobatã  cu modificãri prin Legea nr. 769/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale prevazut de Legea Contabilitatii nr. 82/1991, art 36, alin 1.lit. a.

  Se aprobã urmãtoarele modalitãți de platã a dividendelor cãtre acþionarii societãþii:

-          în numerar, la sediul societãþii;

-          prin virament bancar în contul comunicat în scris de acþionar;

-          prin mandat poºtal la domiciliul declarat al acþionarilor din afara judeþului Constanþa.