Pentru anul 2008

Prin Hotărârea nr. 3 din data de 23.04.2009, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C OIL TERMINAL S.A Constanța a aprobat acordarea unui dividend brut pe acțiune pentru anul 2008 de 0,0009 lei.

  S-a hotărât ca din profitul net realizat în exercițiul financiar al anului 2008, în valoare de 1.133.974,86 lei și rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile înregistrat în anul 2008 în cuantum de 1.422 lei, se repartizează astfel:

  • rezervă legală                                         52.449  lei
  • participarea salariaților la profit                 108.295 lei
  • dividende                                               541.474 lei
  • sursa proprie de finanțare                    433.178,86 lei

 S-au stabilit următoarele modalități de plată a dividendelor către acționari:

  • în numerar, la sediul societății;
  • prin virament bancar în contul comunicat în scris de acționar;
  • prin mandat poștal la domiciliul declarat al acționarilor din afara județului Constanța.

 Termenul de plată a dividendelor este de 6 luni de la data adunării geenrale a acționarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 12 alin 3. lit. a din Statutul S.C OIL TERMINAL S.A. și art. 238 alin. 2 din Legea 297/2009.

 Sunt îndreptățiți la plata dividendelor acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de 11.05.2009, data de înregistrare.