Pentru anul 2008

Prin Hotărârea nr. 3 din data de 23.04.2009, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C OIL TERMINAL S.A Constanţa a aprobat acordarea unui dividend brut pe acţiune pentru anul 2008 de 0,0009 lei.

  S-a hotărât ca din profitul net realizat în exerciţiul financiar al anului 2008, în valoare de 1.133.974,86 lei şi rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile înregistrat în anul 2008 în cuantum de 1.422 lei, se repartizează astfel:

  • rezervă legală                                         52.449  lei
  • participarea salariaţilor la profit                 108.295 lei
  • dividende                                               541.474 lei
  • sursa proprie de finanţare                    433.178,86 lei

 S-au stabilit următoarele modalităţi de plată a dividendelor către acţionari:

  • în numerar, la sediul societăţii;
  • prin virament bancar în contul comunicat în scris de acţionar;
  • prin mandat poştal la domiciliul declarat al acţionarilor din afara judeţului Constanţa.

 Termenul de plată a dividendelor este de 6 luni de la data adunării geenrale a acţionarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 12 alin 3. lit. a din Statutul S.C OIL TERMINAL S.A. şi art. 238 alin. 2 din Legea 297/2009.

 Sunt îndreptăţiţi la plata dividendelor acţionarii înscrişi în Registrul acţionarilor la data de 11.05.2009, data de înregistrare.