Director economic

Directorul Economic al societății asigură managementul activității financiar-contabile, reprezintă societatea comercială în relația cu autoritățile de control financiar, bănci, bursă, clienți, furnizori

Întocmește lucrările de planificare financiară și urmărește profitul obținut de societate. Asigură buna organizare și desfășurare a activității financiar-contabile a societății în conformitate cu legislația în vigoare.

Asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare, bilanțurile anuale și trimestriale precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari.

Informează Directorul General despre problemele financiare și datele operative de urmărire a activității financiare.

Asigură organizarea inventarierii patrimoniului, în conformitate cu cerințele legale.

Asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile.

Ia măsuri pentru calcularea corectă și plata în termen a drepturilor salariaților, cu respectarea prevederilor legale.

Asigură încasarea contravalorii prestațiilor efectuate de societate.

Răspunde de întreaga activitate financiar contabilă a societății, de analizele economice, de menținerea permanentă a capacității de plată a societății și de îndeplinirea obligațiilor legale față de bănci. Răspunde împreună cu Directorul General de respectarea disciplinei financiare, de luarea măsurilor pentru asigurarea integrității patrimoniului.

Răspunde de elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli și de menținerea echilibrului între venituri și cheltuieli.

Actualul Director Economic este doamna Adriana FRANGU, de profesie economist, în funcție din data de 10.07.2012.

Date de contact:

E-mail: frangua@oil-terminal.com

Telefon: 0722225937

Download: