Punctul 1.1 Situații financiare anuale

Acest fisier contine materialul aferent punctului 1 al ordinii de zi, respectiv situatiile financiare ale anului 2011 care cuprind: Bilantul, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie si Note explicative, intocmite pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar independent.

Download: